Elke eeuw kent een eigen emotionele karakter dat deel uitmaakt van de cultuur en het collectieve leven.  Dankzij onze globaliserende wereld waarin kunst, cultuur en ideeën vrijelijk lijken te migreren, ontwikkelen we een proces van interculturalisatie die kritische vragen oproept over de betekenis en waarde van culturele, etnische en nationale identiteit. De onzekerheid die hierover is ontstaan, gekoppeld met de toevloed van migratie van de afgelopen jaren, is vruchtbare grond geweest voor rechts-populistisch gedachtegoed. Hoewel er over dit soort kwesties een groeiende maatschappelijke verdeeldheid is, is er blijkbaar toch zo veel maatschappelijk draagvlak waarin rechts-populisme bodem vindt. Collectief lijken we hier ofwel aan bij te dragen, of kiezen ervoor geen actie te ondernemen.

Het roept de vraag op waar we als maatschappij naar toe willen. Welke verlangens en angsten houden ons momenteel bezig? Wat is ons emotionele karakter?
Every age knows its own emotional characteristics that are part of culture and collective life. Thanks to our globalizing world where art, culture and ideas seem to migrate freely, we are entering a process of interculturalisation that raise critical questions about the meaning and value of cultural, ethnic and national identity. The uncertainty that emerged from this, linked to the increase of migration of the last couple of years, has been fertile ground for right-wing populist thought. While there seems to be a growing social division about these issues, there apparently is sufficient public support for right-wing populism. Collectively we seem to either be contributing to this or, choose not to take any action.

It raises the question where we want to go as society. Which desires and fears keep us busy? What are our emotional characteristics?